КОНВЕРСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Друк

Конверський Анатолій Євгенович

(15.09.1948, с. Горишківка, Томашпільського р-ну, Вінницької обл.).

Академік НАН України, доктор філософських наук, професор.

У 1971 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, а в 1974 році – аспірантуру по кафедрі логіки.

У 1975 році захистив кандидатську, а в 1992 році захистив докторську дисертацію.

З 1974 по 1985 рік працював викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1980-1985 роках працював заступником декана філософського факультету з навчальної роботи. У 1992 році очолив кафедру логіки філософського факультету.

З 1995 року до теперішнього часу – декан філософського факуль-тету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Входить до складу редколегій низки наукових часописів, зокрема: «Філософська думка», «Практична філософія», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія», «Філософські проблеми гуманітарних наук», «Вища школа».

Викладає нормативні курси: «Логіка», «Традиційна логіка», «Класична логіка», «Методологія науки», «Філософські проблеми логічного аналізу наукового знання».

Головні напрями наукових досліджень: логіка та методологія науки, логіка наукового дослідження. Також вчений досліджує основні властивості теорії як головного підсумку пізнавальної діяльності; природу методологічного аналізу наукового знання; шляхи виявлення конкретно-наукової теорії у вигляді логічної моделі; зв'язок проблеми обґрунтування теорії з основними ідеями сучасної логіки. Ці та інші результати досліджень є вагомим внеском у розвиток вітчизняної науки.

Під керівництвом А.Є. Конверського захищено 5 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

Основні наукові праці. Має понад 160 наукових та науково-методичних праць, основними з яких є наступні:  Логіка: підручник. – К., 1998; Теория и ее обоснование: монография. – К., 2000; Логіка (традиційна та сучасна): підручник. – К., 2004; Філософська думка у Київському університеті: історія і сучасність. – К., 2005; Логіка: підручник для студентів юридичних факультетів. – К., 2004; Логіка традиційна та сучасна: підручник. – К., 2007; Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть: монографія. – К., 2007 (у спів-авт.); Логіка (традиційна та сучасна): підручник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид. – К., 2008; Ґенеза філософських студій у Київському університеті: монографія. – 2-ге вид. – К., 2010 (у співавт.); Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти): монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 (у співавт.); Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації / Зб. наук. пр. – К., 2011(у співавт.);  Логіка: підручник для студ. юрид. факульте-тів вищ. навч. закл. – 4- те вид., переробл. та допов. – К., 2012; Культурологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – Х.: Фоліо, 2013 (у співавт.).

Нагороджений орденом «За заслуги», відзначено премією імені Дмитра Чижевського НАН України, присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».