Програма розвитку кафедри філософії гуманітарних наук

Друк

Програма розвитку
кафедри філософії гуманітарних наук
філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса ШевченкаІ. Обґрунтування щодо створення програми розвитку кафедри.

Біля витоків створення та становлення нової парадигми розвитку філософії в Україні у 60-х роках ХХ століття стояли відомі вітчизняні філософи-педагоги, академіки П.В. Копнін та В.І. Шинкарук. Ці видатні особистості доклали чимало зусиль для формування академічних структур, які стали попередниками нинішньої кафедри філософії гуманітарних наук. Кафедра була і залишається справжньою «кузнею» підготовки висококваліфікованих кадрів, які посіли високі місця у державних інституціях, стали ректорами «вишів», деканами факультетів, завідувачами кафедр багатьох вищих навчальних закладів України. Стосовно ж сьогодення програма розвитку кафедри повинна визначити: 1) реальний обсяг діяльності кафедри у царині формування світоглядних, наукових, методологічних орієнтирів і перспектив студентів гуманітарних спеціальностей; 2) підстави провідного становища кафедри як освітньо-наукового осередку загально філософської освіти в Україні; 3) стратегічні завдання, які випливають із вимог Закону України «Про вищу освіту» і нормативних положень Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ІІ. Прогноз тенденцій (змін) кафедри.

Запропоновані в програмі напрямки розвитку кафедри репрезентують головні засади її діяльності як структурного підрозділу філософського факультету класичного університету дослідницького типу, яким є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

ІІІ. Концепція розвитку кафедри.

Концепція розвитку кафедри включає наступні стратегічні напрями: освітній, науковий, робота зі студентами та аспірантами, міжнародний і кадровий.

1) Освітній напрямок

• Оновлення навчального курсу «Філософія» для студентів гуманітарних факультетів і Інститутів з урахуванням сучасних світових  стандартів вищої освіти, орієнтованих на ефективність і результативність навчання.

• Створення нового навчально-методичного комплексу «Філософія» із врахуванням сучасних тенденцій розвитку філософської науки.

• Розробка та впровадження нових навчальних курсів з орієнтацією на їхню конкурентоздатність і конкурентноспроможність серед інших дисциплін, які студенти обирають за вільним вибором.

• Впровадження в навчальний процес (особливо щодо курсів «Філософія бізнесу», «Філософія управління», «Міжкультурна комунікація», «Філософія гендеру») нових форм викладання (тренінги, майстер-класи, ділові ігри тощо) з використанням новітніх технічних засобів та інформаційних освітніх технологій.

• Впровадження програми мобільності у навчальний процес через запрошення до читання лекцій з актуальних проблем філософії провідних професорів українських вишів.

• Розробка та впровадження в навчальний процес інформаційних та електронних  технологій.

• Впровадження в навчальний процес лекцій з курсу «Філософія» англійською мовою.

• Регулярне розміщення на Web-сторінці кафедри електронних варіантів навчальних і робочих програм.

2) Науковий напрямок. 

• Проведення науково-дослідної роботи викладачами кафедри з філософської проблематики, яка є актуальною у світовому науковому просторі.

• Підготовка та друк підручників, навчальних посібників з курсу «Філософія» та спецкурсів «Філософія бізнесу», «Філософія управління», «Міжкультурна комунікація» та «Філософія гендеру».

• Підготовка та друк статей у фахових журналах з філософії, які входять до сучасних науково-метричних баз (SCOPUS, WEB оf SCIENCE та інших міжнародних наукометричних баз).

• Залучення студентів та аспірантів гуманітарних спеціальностей до спільної наукової роботи.

• Модернізація зв’язків з іншими кафедрами філософського факультету через проведення міжкафедральних науково-теоретичних семінарів з актуальних проблем філософії гуманітарних наук.

3) Міжнародний напрямок.

• Участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах на «Днях науки філософського факультету.

• Співпраця викладачів кафедри з науковцями із закордонних університетів та наукових установ.

4) Робота зі студентами та аспірантами.

• Залучення студентів та аспірантів до роботи над науковими проектами кафедри.

• Підготовка студентів гуманітарних спеціальностей до участі в університетських і міжнародних конференціях з актуальних проблем філософії. 

• Сприяння програмі мобільності студентів та аспірантів в Україні та закордоном.

• Створення навчального курсу «Сучасна світова філософія» для здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

5) Кадровий напрямок.

• Підготовка висококваліфікованих викладачів філософії для заміщення вакантних посад на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та в інших українських вишах.

• Підвищення педагогічної майстерності викладачів, обмін досвідом, ознайомлення з новітніми освітніми технологіями на засіданнях методичного семінару кафедри.

• Сприяння підготовці викладачами кафедри докторських дисертацій та отримання вчених звань.

• Впровадження програми мобільності через стажування викладачів кафедри у закордонних університетах.

• Створення програми підвищення кваліфікації для викладачів філософії інших вишів України.

ІV. Основні умови успішного здійснення програми.

Запроваджена програма може бути успішно реалізована завдяки спеціальній праці студентів, аспірантів, докторантів із професорсько-викладацьким складом кафедри в межах стратегічних напрямків розвитку і програм діяльності філософського факультету та університету.

Програму розвитку підготував
кандидат філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії гуманітарних наук
А.О. Приятельчук.