Людина і світ

Друк

Людина і світ: Підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, А.О. Приятельчук та ін.; За ред. Л.В. Губерського. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 350 с.ISBN 966-346-298-1

Цей підручник - практично перше в українській літературі системне видання, у якому на основі аналізу широкого кола праць найвидатніших мислителів минулого і сучасності, історичних документів, соціальної практики доступно розкриваються взаємовідносини між людиною і світом. Третє видання перероблене і доповнене з урахуванням специфіки розвитку української держави на сучасному етапі та практики новітніх соціальних процесів. Розраховано на учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник буде корисним також вчителям, викладачам суспільствознавчих дисциплін, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми осмислення місця людини у світі, майбутнього людства.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ

Передмова 
Вступ до курсу 
Розділ І. Феномен людського життя 
Розділ ІІ. Світ та особливості його існування 
Розділ ІІІ. Душевне життя і духовність людини 
Розділ ІV. Свідомість і пізнання 
Розділ V. Людина і природа 
Розділ VI. Суспільне життя людини 
Розділ VІІ. Політичні засади людського існування 
Розділ VIIІ. Людина і культура 
Розділ IХ. Світогляд як найвища форма самоусвідомлення 
Висновки