Кафедра філософії гуманітарних наук

Видання кафедри

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посібник

e-mail Друк PDF

Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посібник. /за ред. акад. НАН України Л. В. Губерського.  – К.: Знання, 2009. – 621 с. – (Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 175).

ISBN 978-966-346-660-6

Ця хрестоматія – перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу «Філософія»), створений з урахуванням досягнень у сфері філософського культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин , репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової думки.

Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, успіх, хто прагне долучитися до надбань філософії.

Видання посіло перше місце у номінаці "КРАЩЕ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ ІЗ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК" в Першому всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів "УНІВЕРСИТЕТСЬКА КНИГА - 2010"

Останнє оновлення ( П'ятниця, 22 листопада 2013, 19:37 )
 

Діденко В.Ф. Нинілогія людського буття: монографія

e-mail Друк PDF

Діденко В.Ф. Нинілогія людського буття: монографія. / В.Ф. Діденко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 210 с.

 

Проаналізовано фундаментальні властивості нового інтегрального поняття "одно-часо-місце-зміна" для осмислення сутності сучасного людського буття. Автор започатковує основи нинілогії як філософії сучасності, розкриває цілісний монозв'язок часо-простору та змін сутності сучасного людського буття. Екзистенційно-світоглядне спрямування дослідження вписує його у Київську філософську школу.

Для науковців, фахівців в онтології, філософській антропології, соціальній філософії та гуманітарних наук.

 

Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків

e-mail Друк PDF

Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків: Навч.посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 240 с.

 

У посібнику розкрито сутність, складові міжособистісних стосунків, історію їх розвитку від давніх цивілізацій до сьогодення, психологічні засади та особливості вербального і невербального, формально-рольового і світського спілкування, стилі комунікативної поведінки, специфіку службового етикету, морально-етичні засади бізнес-стосунків, складові культури ділового спілкування і бізнес-етикету. Розглянуто національно-регіональні моделі ділового спілкування.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто не байдужий до того, як його сприймають у діловому середовищі і різноманітних світських ситуаціях, прагне досягти ділового успіху завдяки власній комунікативній елегантності.

 

Людина і світ

e-mail Друк PDF

Людина і світ: Підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, А.О. Приятельчук та ін.; За ред. Л.В. Губерського. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 350 с.ISBN 966-346-298-1

Цей підручник - практично перше в українській літературі системне видання, у якому на основі аналізу широкого кола праць найвидатніших мислителів минулого і сучасності, історичних документів, соціальної практики доступно розкриваються взаємовідносини між людиною і світом. Третє видання перероблене і доповнене з урахуванням специфіки розвитку української держави на сучасному етапі та практики новітніх соціальних процесів. Розраховано на учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник буде корисним також вчителям, викладачам суспільствознавчих дисциплін, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми осмислення місця людини у світі, майбутнього людства.

Детальніше...
 

Діденко В.Ф. Філософія: ескізи для самопідготовки : Навчальний посібник

e-mail Друк PDF

Діденко В.Ф. Філософія: ескізи для самопідготовки : Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. – 208 с.

Цей посібник узгоджено з кафедральною програмою курсу "Філософія", який викладається в київському університеті на гуманітарних факультетах. Автор кандидат філософських наук, доцент В. Ф. Діденко чітко, локанічно, доступно визначає головні проблеми філософії як навчальної дисципліни. Він має чітке адресне призначення, адже писався він для майбутніх майстрів слова, знавців особливої галузі людської діяльності, відповідальних за вітчизняну культуру – гуманітаріїв. Особливість цієї книжки в тому, що вона враховує специфіку філософської підготовки спеціалістів-гуманітаріїв. Вона оптимізована в часі і просторі, апробована методично досвідченим викладачем.
Може бути використаний викладачами, аспірантами, студентами як розгорнутий посібник-довідник з головних питань філософії.

 
Сторінка 2 з 2

Гості on-line

На даний момент 12 гостей на сайті
Головна Видання